ചതിച്ചതാ ഗുയ്സ് എന്നെ 🤣😜

  Рет қаралды 95,713,468

Meeth _Miri

Meeth _Miri

4 ай бұрын

Пікірлер: 5 244
Мистер Огонёчек
Мистер Огонёчек 4 ай бұрын
Life is short thing""' ""'Mother and God is everything""' ""'Support is everything""''
Riya Jain
Riya Jain 3 ай бұрын
@Baltazar Hernandez Jose oi
Baltazar Hernandez Jose
Baltazar Hernandez Jose 4 ай бұрын
😂😂😂😂
Raifan Arnis Official
Raifan Arnis Official 4 ай бұрын
☑☑☑🔥🔥🔥
Nasreen Fatima
Nasreen Fatima 26 күн бұрын
This is the take my mom and dad used at me😂😂😂
Juliet Rose
Juliet Rose 3 ай бұрын
Can't stop laughing 😂😂 Baby's reaction 🤣🤣🤣🤣
Sanu Kc
Sanu Kc 2 ай бұрын
Plplll
يوسف شمسة
يوسف شمسة 3 ай бұрын
مخبايت
يوسف شمسة
يوسف شمسة 3 ай бұрын
$
Shilpi Gandhi
Shilpi Gandhi 3 ай бұрын
Fun fact- the bottel was empty😂😂
BANGTAN💜Army💜
BANGTAN💜Army💜 3 ай бұрын
I can't stop my laughing😂
comhome
comhome Ай бұрын
I m not expecting my child to be that dumb 😂😂🤣
Nalini singh
Nalini singh 3 ай бұрын
The girl reaction was hallirous at the end 😂😂😅😅😅😂😂😂😂but I love it !!!!
Sanjana Bhattacharjee
Sanjana Bhattacharjee 3 ай бұрын
I loved how he's sipping the empty bottle
Sirisha Dasari
Sirisha Dasari 3 ай бұрын
So much fun🤣 😂
HoneyBunny
HoneyBunny 4 ай бұрын
The fact that the dad is drinking air😂
Tanu Shrotriya
Tanu Shrotriya 2 ай бұрын
Kitni cheating Hai bacche ko dudh Pilaya chai Pilai cold drink Nahin khilai
Ema AnaMaria
Ema AnaMaria 3 ай бұрын
L
Ema AnaMaria
Ema AnaMaria 3 ай бұрын
😘🤩😋🥰😍
Abigail Chua
Abigail Chua 4 ай бұрын
Yeah🤣🤣
Hamnaah_
Hamnaah_ 4 ай бұрын
😃
surekha khurana
surekha khurana 4 ай бұрын
I can't control my laughing 😹
MUHAMMED SHANAZ
MUHAMMED SHANAZ 3 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ചിരി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Chair
Chair 3 ай бұрын
This Is one way to trick your kids😂😂😂
zardarishoulddie
zardarishoulddie 3 ай бұрын
All that poor kid wanted was air from dad’s bottle 😆
Shiv shanker Shukla
Shiv shanker Shukla 3 ай бұрын
I can, t stop my laughing 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
MALA THI
MALA THI Ай бұрын
The empty bottle...😂😂
doliio volay
doliio volay 3 ай бұрын
The fact that they pull out a straw behind the couch is hilarious😂
Maria José
Maria José 3 ай бұрын
😍🥰😻
☆Eliza♡
☆Eliza♡ 3 ай бұрын
Yeah they didnt let the kid drink adult drink they are so kind❤
Mega Mega
Mega Mega 3 ай бұрын
😂🤣😂🤣😂🤣🤣😁😋
Imperium Alexandrium
Imperium Alexandrium 4 ай бұрын
The dad is enjoying freshly squeezed air 😂
Sedaqet Yusubova
Sedaqet Yusubova 3 ай бұрын
@ANONYMOUS try gtr
ahmed ahmed
ahmed ahmed 3 ай бұрын
هع
ANONYMOUS
ANONYMOUS 3 ай бұрын
@Diana Pereira Vt bNo
ANONYMOUS
ANONYMOUS 3 ай бұрын
@Lili Yousef by
Hamdhu's wold
Hamdhu's wold 3 ай бұрын
Expression powli 🥳🤩😂😂😂
Kabirul Sk
Kabirul Sk 2 ай бұрын
Fun fact is the bottle is empty😂😂
love overdose
love overdose 3 ай бұрын
Lol they used a trick but its still funny 😂
nieooj gotoy
nieooj gotoy 3 ай бұрын
I can't stop my laughing 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Meeth _Miri
Meeth _Miri 3 ай бұрын
Ty
10K Challenge with 0 video
10K Challenge with 0 video 4 ай бұрын
I respect everyone who were involved in this, Seriously the best piece that l' ve ever seen on KZhome ,HATS OFF TO WELL ALL ! LOVE YOUR VIDEOS !!!!.. ❤️
no
no 3 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂❤️💕he thought 🤔 that bottle 🍾 was empty but simply drank water 💧💦.
Abeloh Channel
Abeloh Channel 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂🍾💦💦💦
no name
no name 3 ай бұрын
Laughing killed me 😂
LorranaArmy
LorranaArmy 3 ай бұрын
Cute 😂😂😂
Luisa Fernanda
Luisa Fernanda 3 ай бұрын
Buena jugada🤣
Laura Maday
Laura Maday 3 ай бұрын
Parents played the funniest trick!! SO FUNNY!!!!
Meeth _Miri
Meeth _Miri 3 ай бұрын
Ty
_NIVEDYA _&_ _NANDHANA_
_NIVEDYA _&_ _NANDHANA_ 3 ай бұрын
I can't stop my laughining😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂
Locked💣
Locked💣 3 ай бұрын
DA BABY WAS LIKE MMH I LOVE THIS BUT HE WAS DRINKING MEDICINE😂
Meeth _Miri
Meeth _Miri 3 ай бұрын
😂
rose maro
rose maro 4 ай бұрын
What a funny joke🥰🥰
ᴷⁱⁿᵈˡʸ ᴴᵉˡᵖ ᴹᵉ ᴿᵉᵃᶜʰ ⁹⁹ᴷˢᵘᵇᶜʳⁱᵇᵉʳˢ ᵂⁱᵗʰ ᴺᵒ ⱽⁱᵈᵉᵒ
ᴷⁱⁿᵈˡʸ ᴴᵉˡᵖ ᴹᵉ ᴿᵉᵃᶜʰ ⁹⁹ᴷˢᵘᵇᶜʳⁱᵇᵉʳˢ ᵂⁱᵗʰ ᴺᵒ ⱽⁱᵈᵉᵒ 4 ай бұрын
*"let's take the moment to appreciate how much effort he puts into the content for us..❤️🚀🚀🚀💗💗💗"*
Nimmi vada 😘
Nimmi vada 😘 4 ай бұрын
@Meeth _Miri toy🙋🐰💞🙅🐱
Meeth _Miri
Meeth _Miri 4 ай бұрын
Ty
mritun1978
mritun1978 3 ай бұрын
The bottle was empty so u was not even drinking 🤣😂 and the boy's reaction: kk yay and the parents 🤣😂🤣😂😏👍🏻🤘🏻👏🏻
Hasanuzzaman sumon
Hasanuzzaman sumon 15 күн бұрын
ঈদ মোবারকগান
Techpule
Techpule 2 ай бұрын
i can see disapointment in his eyes 🤣🤣
Akshay
Akshay 4 ай бұрын
Nice trick bro 😂 👍
Anita Pashko
Anita Pashko 3 ай бұрын
Lol 🤣🤣🤣
Abdo_yt
Abdo_yt 3 ай бұрын
🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣❤❤❤
Carmen Navedo
Carmen Navedo 4 ай бұрын
🤣🤣🤣 I can't believe this 🤣🤣🤣
A&M SQUAD
A&M SQUAD 3 ай бұрын
LoL 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Γεωργία Ελευθεριαδου
Γεωργία Ελευθεριαδου 3 ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤
Imperium Alexandrium
Imperium Alexandrium 4 ай бұрын
The fact that the dad is drinking air😂
Thongsuk Pabchompoo
Thongsuk Pabchompoo 4 ай бұрын
เบเบ้
S K Srivastava
S K Srivastava 3 ай бұрын
Having that empty bottle's air would be great 👍👍😂😂😆
Hema Choudhary
Hema Choudhary 3 ай бұрын
Funny 🤣😁🤣
troliador cara
troliador cara 3 ай бұрын
Risa de ibai a final XD
KUMAR GAURAV
KUMAR GAURAV 3 ай бұрын
I can,t stop my laughing 🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😆😆😂😂😂🤣🤣🤣
Savitri Savitri
Savitri Savitri 4 ай бұрын
Only lengends can observe that the bottle is "EMPTY"🤣🤣🤣🤣🤣
#tumblingandmore
#tumblingandmore 3 ай бұрын
Ikt
Henna Jean Zacarias
Henna Jean Zacarias 4 ай бұрын
im a legend
kolpula raju
kolpula raju 4 ай бұрын
Kfh
Pushap suku Pushpa suku
Pushap suku Pushpa suku 12 күн бұрын
Nice😘❤️🤣🤣🤣🤣
Bad Boy Sk
Bad Boy Sk 3 ай бұрын
I can't stop my laughing 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
CFE   GAMER
CFE GAMER 4 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣i can't stop laughing
Devika Devu
Devika Devu Ай бұрын
🤣❤️😂
Jaida Stout
Jaida Stout 3 ай бұрын
He actually fell for it l! 🤣
Lana&Lexi
Lana&Lexi 3 ай бұрын
Haha give us more of this 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Narayani Devi
Narayani Devi 3 ай бұрын
Very funny🤣🤣
Shyam sunder rao
Shyam sunder rao 3 ай бұрын
Lol😂😂😂😂
Nalini Soni
Nalini Soni 3 ай бұрын
Twist is that his dad bottle is emptyy...🤣🤣
Tanmayi Jaladurgam
Tanmayi Jaladurgam 3 ай бұрын
Hahahahaha 🤣🤣🤣🤣🤣
Sanjeev Pandey
Sanjeev Pandey 3 ай бұрын
O my goddess😂😂😂😂
Abir Safadieh
Abir Safadieh 3 ай бұрын
😂🤣 but great idea👍
Meditation Music
Meditation Music 4 ай бұрын
I respect everyone who were involved in this, Seriously the best piece that l' ve ever seen on KZhome ,HATS OFF TO WELL ALL ! LOVE YOUR VIDEOS !!!!.. ❤️❤️
Prem Kumar
Prem Kumar 4 ай бұрын
Contracts l Veera are not
Meethmiri wedding highlights || #meethmiri #meeth_miri
5:51
Meeth _Miri
Рет қаралды 219 М.
[Bgm for sleep, fall asleep in 5 minutes] Recovery of tired mind and body, relaxing effect
3:01:11
Minan - 睡眠用bgm 疲労回復
Рет қаралды 6 МЛН
Kerala best save The Date | 2021 |AJITH&ARATHI |HIGHCLICK WEDDINGS
1:35
HighClick wedding company
Рет қаралды 29 М.
Жездуха 32-серия
23:10
Million Show
Рет қаралды 3,2 МЛН
Гранд | Неловко получилось #shorts
0:38
more tv
Рет қаралды 4,8 МЛН
Данила Поперечный: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ.
35:42
Данила Поперечный
Рет қаралды 1,1 МЛН
Малой стал Человеком пауком 🕷
5:45
idontfirst
Рет қаралды 1,6 МЛН
#рекомендации #тренды #фильмы
0:45
Твой Контент
Рет қаралды 13 МЛН
#камедиклаб #харламов #воля #shorts
0:58
Business For Meta
Рет қаралды 1,5 МЛН